Bærekraft

Fotograf: Heidi Norum

Vår bærekraftstrategi

STØTT – Top of Helgeland har en klar oppfatning av at en bærekraftig utvikling er en avgjørende forutsetning for å sikre framtidig vekst og verdiskaping i reiselivsnæringen. Vi ønsker å bidra til en lønnsom utvikling i bransjen, innenfor rammer som også ivaretar miljømessige og sosiale verdier.

Det å skape opplevelser og videreutvikle Støtt basert på naturens premisser har vært selve grunnlaget fra 1. generasjon bosatte seg på øya. Det står sterkt i alle beslutninger som tas. I senere tid har også kulturell rikdom stått i fokus ved å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

I reisemålsutviklingen er det viktig for oss at vi henvender oss til segmenter og markeder som antas å være mest bærekraftig på sikt. I denne sammenhengen må vi ivareta både sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter.

Vårt selskap har som mål å gi trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller lignende.

FNs bærekraftsmål er viktig i vårt konsept og strategi.

 

Miljøfyrtårn

Vi er i prosess med å bli sertifisert som Miljøtårn. Vi tar gjerne imot innspill til forbedring. Vi vil årlig oppdatere vårt arbeid med bærekraftsertifisering med utgangspunkt i:

1. Gjennomførte tiltak

2. Resultater

3. Klima regnskap

 

Bevaring av natur og miljømessig bærekraft

Naturen på Støtt må ikke forringes. Kommende generasjoner av fastboende, hyttefolk og turister må få like stor glede av øya vår og naturopplevelsene som vi som lever her i dag.
Vårt perspektiv er at vi må tenke langsiktig. Det grunnleggende er at naturen er en knapp faktor og kan i mange sammenhenger ikke fornyes.

I dette ligger det:

  • Våre opplevelsesaktiviteter må skje på naturens premisser.
  • Vi må bevare og beskytte vårt naturreservat med dens mangfold av fuglearter, flora og fauna.
  • Vi må styrke det biologiske mangfoldet. Utrydningstruede fuglearter må beskyttes og styrkes.
  • Vårt mål er å ikke forsøple, forurense eller ødelegge naturen. Hver vår kommer mye plast og avfall inn til våre strender og holmer. Vi deltar derfor blant annet i den årlige strandryddingen sammen med vårt lokale grendelag.
  • Vi har en helt klar oppfatning at bevaring og videreutvikling av landskapskvalitet er viktig slik at det fysiske og visuelle utrykket bevares.
  • Et mulig satsningsområde videre er Birding (fuglekikking). Før vi satser tungt i dette markedet vil vi få gjennomført en sårbarhetsanalyse slik vi er sikker på at utviklingen av dette segmentet skjer på naturens premisser.

 

Bevaring av kultur og miljø

STØTT – Top of Helgeland´s konsept og kjerneverdier er å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

Det gamle handelsstedet på Støtt er blitt restaurert, hus for hus. Vi har overnatting i det gamle Bakeriet, Stabburet og Rorbua. Gammelbutikken har fått restaurant og fiskerimuseum. I dette arbeidet har Kulturminnefondet, Innovasjon Norge, Nordland Fylke og Meløy Kommune vært viktige bidragsytere. Dette gjelder både når det gjelder finansiering og kompetanse.

Formidling av vår historiske kulturarv er en viktig del av våre kjerneprodukter. Ett av våre mest etterspurte reiselivsprodukter er guiding i fiskerimuseet med fortellinger fra vår autentiske kystkultur, tradisjoner og særpreg. For oss er det viktig å formidle vår kulturarv til alle.

 

Økonomisk bærekraft

STØTT – Top of Helgeland sitt hovedmål er å være økonomisk levedyktig og konkurransedyktig i et langsiktig perspektiv. Selskapet foretar en trinnvis utvikling i tråd med veksten i markedet. Veksten skal være lønnsom og veksten skal sikre kvalitet i alle ledd. Det er et mål å utvikle aktivitet og arbeidsplasser hele året.

 

Styrking av sosiale verdier

Vårt hjerte er på Støtt. Vi ønsker å bidra til utviklingen av Støttsamfunnet både når det gjelder aktivitet, arbeidsplasser, kommunikasjoner og transportløsninger til øya.

STØTT – Top of Helgeland er opptatt av at både fastboende, hyttefolk og gjester skal trives på Støtt. Utviklingen av Støtt, økt trivsel og bolyst er viktig for vår reiselivsbedrift. Vårt mål er at reiselivsbedriften både er en viktig arena for befolkningen på Støtt, og ikke minst en viktig motor i samfunnsutviklingen. En viktig oppgave er å gi kraft, energi og optimisme til Støttsamfunnet.

Vi er gjensidig avhengig av hverandre.

 

Spørsmål?

På Støtt tilbyr vi et hav av grønne aktiviteter, kontakt oss gjerne for et skreddersydd program