STØTT – TOP OF HELGELAND
BÆREKRAFT, KLIMA OG MILJØPOLICY

Vårt konsept, strategi og produkter

Utviklingen av STØTT Top of Helgeland som reiselivsbedrift forutsetter at vi klarer å ta vare
på de unike natur- og kulturverdiene vi på Støtt Vi ønsker å ta vare på natur- og
kulturkapitalen gjennom en grønn opplevelsesbasert verdiskaping. Gjennom å bevare natur-
og kulturverdiene ønsker vi samtidig å styrke de sosiale verdiene, får fram stoltheten i
lokalsamfunnet vårt, skape økt bolyst og trivsel, utvikle nye arbeidsplasser og sikre en
økonomisk levedyktig bedrift.

Den naturen vi har i dag skal kunne nytes av framtidige generasjoner, og det er vår jobb å
sikre at den fremdeles er like vakker, spektakulær og levedyktig når det er våre barn og
barnebarn sin tur til å bruke den. Både gjester og lokalbefolkning skal kunne oppleve uberørt
natur uten trengsel og masseturisme. De naturopplevelsene vi tilbyr våre gjester skal være
basert på vår det tradisjonsrike friluftslivet hvor utviklingen av grønne opplevelser står
sentralt. I denne sammenheng vil vår markedsføring være rettet inn mot utvalgte målgrupper
ut fra prinsippet «high yield – low impact», dvs. høy avkastning og lav miljøpåvirkning.

Vårt mål er gjenbruk av eksisterende bygningsmasse på handelsstedet Støtt der tradisjonelle
byggeskikker, historiefortelling og lokal mat står i fokus. Vårt mål er at gjestene i størst mulig
utstrekning skal kunne oppleve et handelssted slik det var før i tiden. Viktige elementer her vil
være «sense of place,» – en følelse av ekthet, autentisitet og nærhet til vår kulturhistorie.

Transporten til og fra Støtt skal være mest mulig klima- og miljøvennlig. Vårt mål er å
inspirere til lave klimagassutslipp.

Avfallshåndteringen skal baseres på avfallsforebygging, ombruk, materialgjenvinning og
minimalt matsvinn og restavfall

Innkjøp og utvikling av produkter og opplevelser skal være basert på miljømessige og etiske
retningslinjer.

STØTT Top of Helgeland skal være en pådriver for å utvikle energiøkonomiserende løsninger
og tilrettelegge for fornybar energi for å sikre mindre miljøavtrykk, minst mulig utslipp og
lavere kostnader.

Arbeidsplassen

Vårt mål er å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for hver enkelt medarbeider.
Vi skal arbeider forebyggende og langsiktig med HMS som en integrert del av den daglige
virksomheten.

Daglig leder, kjøkkensjef og restaurantansvarlig har et særlig ansvar for å sikre en
hensiktsmessig organisasjon, nødvendig kompetanse og gode arbeidsmetoder or rutiner som
skal forebygge skade og sykdom. Alle skal være trygge og ha det bra på jobben. Det er
nulltoleranse for mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

I dette ligger det at:

• HMS-arbeidet drives systematisk og i samarbeid med medarbeiderne for å eliminere
og redusere HMS-risikoer. Det skal utføres sikker jobb analyse for de
arbeidsoperasjoner som er størst utsatt for risiko for skader.

• Kompetanseutvikling sikrer at medarbeidere har riktig kompetanse til å lede og bidra
i HMS arbeidet internt og ved oppfølging av leverandører.

• Dialogen med kunder og leverandører, myndigheter og andre interessenter bygger på
samarbeid for å skape et sunt og sikkert arbeidsmiljø i hele verdikjeden.

• Kjennskap til relevant lovgivning og kontinuerlige prosesser som sikrer at vi har i overenstemmelse med denne.

Gjestenes og medarbeideres sikkerhet

STØTT Top of Helgeland skal være et trygt og sikkert sted å være og møtes hvor ingen
gjesters eller medarbeideres sikkerhet settes i fare. Det handler om å være forberedt og vite hvordan vi skal reagere til enhver tid. Å alltid tenke på sikkerhet skal være naturlig del av hverdagen. Dersom risiko knyttet til nødsituasjon eller utrygge situasjoner oppstår, skal gjestene være trygge på at vi minimerer risiko og håndterer dette på en betryggende måte.

I dette ligger det blant annet at:

• Alle aktiviteter som gjester deltar på i regi av egne guider, skal være gjenstand for en
risikoanalyse med tilhørende sikkerhetstiltak der det er påkrevd.

• Ved innleie av eksterne guider, skal det fremlegges internkontroll dokumentasjon som innbefatter en risikoanalyse med tilhørende nødvendige sikkerhetstiltak.

• Aktiviteter avlyses dersom værforholdet tilsier at opplevelsen ikke kan gjennomføres på en betryggende måte.

• Alle som jobber på STØTT Top of Helgeland skal delta i en praktisk brann- og
evakueringsøvelse minst en gang i året.

• Rømningsveier og at brannslukkings utstyr fungerer som det skal.

• Flere sentrale medarbeidere skal være opplært i hjerte-lunge-redning og førstehjelp.

• Det er en hjertestarter tilgjengelig og alle medarbeidere skal vite hvordan den brukes.