Generelle bestillinger – Bestillinger under 8 personerBestilling Pris, type innkvartering, servering, og øvrige varer og
tjenester som skal leveres av STØTT – Top of Helgeland, fremgår
av ordrebekreftelsen.

Prisavtalens gyldighet De avtalte priser er bindende for begge
parter. STØTT – Top of Helgeland forbeholder seg imidlertid
retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved
økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens
kontroll.

Avbestilling av overnattingstjenester og andre varer og
tjenester
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal
meddeles STØTT – Top of Helgeland skriftlig for å være gyldig.
Vederlagsfri avbestilling kan skje innen 16.00 2 dager før
ankomst. Avbestilling etter avbestillingsfrist faktureres i sin helhet
ihht. ordrebekreftelse.

Gruppebestillinger – Bestillinger 8 personer og flereBestilling Antall deltagere, pris, innkvartering, servering, og
øvrige varer og tjenester som skal leveres av STØTT – Top of
Helgeland, fremgår av ordrebekreftelsen.

Prisavtalens gyldighet De avtalte priser er bindende for begge
parter. STØTT – Top of Helgeland forbeholder seg imidlertid
retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved
økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens
kontroll.

Avbestilling av overnattingstjenester og andre varer og
tjenester
Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal
meddeles STØTT – Top of Helgeland – skriftlig for å være gyldig.
Vederlagsfri avbestilling kan skje 4 uker før ankomst. Ved
avbestilling mellom 4 uker og 1 uke før ankomst belastes bestiller
for 40 % av ordre. Ved avbestilling etter 7 dager før ankomst
belastes bestilleren med 100 % av bestilling ihht ordrebekreftelse.

Reduksjon i antall deltakere 4 – 1 uker før ankomst: Antall
deltakere kan reduseres med inntil 20 % av opprinnelig bestilt
antall med korrigering i pris. 1 uke før ankomst: Antall deltakere
kan ikke reduseres med korrigering i pris.

Betaling Avtalt pris betales ved oppholdets slutt ihht avtale for
oppgjør. Ved bestillinger over 30 000,- inkl. mva vil det kunne
kreves et depositum på 40 % av ordrens verdi. I slike tilfeller
anses bestilling som bekreftet først når forskudd er innbetalt.
Ytelser som ikke er inkludert i opprinnelig tilbud blir synliggjort på
regning. Bestilleren er ansvarlig for alle ikke oppgjorte
deltagerregninger.

Navneliste/program Innkvarteringsliste med navn og evt.
program skal sendes til senest 1 uke før ankomst.

Ansvar for skade Bestilleren står ansvarlig for skade som
påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden
av deltagerne.

Force Majeure Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for
eksempel kansellering av båt, streik, lockout, brann etc., og som
gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til
å heve avtalen uten erstatningsansvar.

Klage Verken bestilleren eller STØTT – Top of Helgeland
aksepterer klager fra deltagerne som ikke er fremsatt så snart
som mulig og senest innen avreise.

Verneting Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne
avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og STØTT –
Top of Helgeland, skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke
tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting
gjelde.